DILS – пројекат

Министарство просвете и науке, пројекат: DILS – Delivery of Improved Local Services – Пружање унапређених услуга на локалном нивоу у области образовања
Пројектни циклус: „Оснаживање школа за инклузивно образовање“

Реализација пројекта се одвија кроз две компоненте:
· подизање капацитета образовно – васпитних установа за примену инклузивног образовања, кроз програм обука: Индивидуализација приступа и Индивидуални образовни план (ИОП), у контексту ученика са различитим потребама за образовном подршком; Израда појединачних ИОП-а; Евалуација и ревизија ИОП-а.
· школе укључене у прву компоненту, путем предлога пројекта конкуришу за грантове, финансијска средства Светске банке

Наша школа је  конкурисала за укључивање у пројекат током другог позива, када се пријавила 141 школа. За учешће у пројекту је одабрано 65, а само 3 школе су из наше општине.

Након одржане обуке, под менторством психолога  Марице Гаврилов израђен је пројекат чија је реализација започела крајем првог полугодишта школске 2011-2012. године.

Назив пројекта: “Исти смо у својим различитостима”
Укупна вредност пројекта:  3997.04 EUR

 

Општи циљ:
Унапређивање капацитета школе за успешно укључивање и
квалитетно образовање деце из осетљивих група.

Специфични циљеви:
1. Унапређивање професионалних компетенција запослених  у школи за рад са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и тешкоћама у учењу.

2.  Сензибилизација свих школских актера и локалне заједнице
за прихватање и подршку деци/ученицима са сметњама у
развоју и инвалидитетом и тешкоћама у учењу.

3. Квалитетније укључивање ученика са сметњама у развоју,
инвалидитетом и тешкоћама у учењу у образовни процес

Главне пројектне активности:
1. Учешће у акредитованом семинару: “Менса НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења” за укупно 10 учитеља и стручних сарадника, у трајању од три дана – 20 сати

2. Учешће у акредитованом семинару: “Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе” – за укупно 20 наставника и стручних сарадника, у трајању од 2 дана – 16 сати