Школски одбор школе:

–  Доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте;
–  Доноси школски, односно васпитни програм(у дањем тексту: програм образовања и васпитања),развојни план, годишњи програм рада и усваја извештаје о његовом остваривању;
–  Доноси финансијски план школе;
–  Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџете Републике;
–  Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
–  Расписује конкурс и бира директора;
–  Разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно васпитног рада;
– Развија системе награђивања за успешан рад
–  Одлучује о жалби односно приговору на решење директора;
–  Обавља и друге послове у складу са законом,актом о оснивању и статутом.

Чланови школског одбора у школској 2016/17.години су:

– Лидија Голић,Борис Хекел, и Тања Берберски –  из реда запослених
-Игор Виријевић, Ивана Бранковић и Марјан Махалуп- представници Савета родитеља;
– Весна Бугарин, Марина Обрадовић, Јелена Мирков- представници друштвене заједнице.

Close Menu